جدول مقایسه میزان بارندگی در محدوده شهرستان ها

 

جدول مقايسه ميزان بارندگي درشهرستان هاي  استان اردبيل براساس آمار 20 ايستگاه مبناي استان
تغييرات نسبت به جمع از اول سال آبی تا 1  بهمن ماه ميزان بارش در بهمن ماه(تا 1  بهمن ماه)  شهرستان رديف
درصد متوسط بلند   مدت     (mm) درصد سال آبي   91-92 (mm) متوسط بلند مدت     (mm) سال آبي   91-92 (mm) سال آبي   92-93 (mm) متوسط بلند مدت     (mm) سال آبي   91-92 (mm) سال آبي   92-93 (mm)
-1.9% -2.2 32.1% 27.1 113.8 84.5 111.7 0.8 0.0 0.0 اردبيل 1
0.7% 0.9 21.2% 21.4 121.1 100.6 122.0 0.9 0.0 0.0 نير 2
-35.7% -44.8 23.4% 15.3 125.3 65.3 80.6 0.9 0.0 0.0 نمين 3
-7.7% -6.4 14.9% 9.9 82.5 66.3 76.1 0.5 0.0 0.0 مشكين شهر 4
-6.5% -6.9 2.7% 2.6 106.9 97.4 100.0 0.7 0.0 0.0 پارس آباد 5
-17.4% -20.3 -9.1% -9.6 116.8 106.1 96.5 0.7 0.0 0.0 بيله سوار 6
14.9% 13.4 3.1% 3.1 89.6 99.9 102.9 0.5 0.0 0.0 گرمي 7
-4.8% -6.7 16.9% 19.0 137.8 112.2 131.2 1.4 0.0 0.0 خلخال 8
-28.6% -33.9 -13.5% -13.2 118.7 98.0 84.8 1.2 0.0 0.0 كوثر 9
-8.1% -8.8 10.4% 9.4 109.0 90.7 100.2 0.8 0.0 0.0 استان  
خانه|تماس با ما|نقشه سايت
  © arww.ir, All rights reserved.